Четверг, 22.04.2021, 04:23
Приветствую Вас Гость | RSS

Устав ЧОФРС

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.    Громадська організація «Черкаська обласна федерація риболовного спорту» (надалі -  Федерація) є місцевою неприбутковою, добровільною громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів її членів для здійснення мети та завдань, визначених Статутом.

1.2.    Діяльність Федерації будується на основі добровільності членства, рівноправності, самоврядування, гласності, колегіальності, виборності керівних органів, підзвітності їх перед членами Федерації і дотримання положень Статуту і здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про об'єднання громадян» та чинного законодавства.

1.3.    Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.

1.4.    Федерації має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, бланки, емблему, іншу символіку та атрибутику, зразки якої затверджуються правлінням Федерації'. Символіка затверджується правлінням Федерації та реєструється у встановленому законом порядку.

1.5.    Федерації має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, бути учасником цивільно-правових відносин, виступати позивачем та відповідачем у судах. Держава не відповідає за зобов'язаннями Федерації, так само як Федерація не відповідає за зобов'язаннями держави.

1.6.    Федерація має право здійснювати відносно майна і коштів, що є її власністю, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

1.7.    Діяльність Федерації поширюється на територію Черкаської області.

1.8.    Юридична адреса Федерації: 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 299, кв. 3.

1.9.    Повна назва Федерації: Громадська організація «Черкаська обласна федерація риболовного спорту».

1.10.  Скорочена назва Федерації: ЧОФРС.

 

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1.  Метою діяльності Федерації є об'єднання фізичних осіб та трудових колективів підприємств, установ, організацій для дієвої участі у відродженні та розвитку риболовного спорту на території Черкаської області, а також задоволення та захист законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів

2.2.Завданнями Федерації є:

-  сприяння розвитку риболовного спорту в Черкаській області, підвищенню ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцненню здоров'я, формуванню здорового способу життя;

-  сприяння розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу з метою участі спортсменів Черкаської області в національних та міжнародних змаганнях;

-  виховання у членів Федерації бережливого ставлення до природи і її багатств;

-  пропаганда охорони природи, виховання у членів Федерації поваги до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання тваринного світу;

-  вивчення передового досвіду риболовного спорту;

-  сприяння створенню умов членам Федерації для аматорської та спортивної риболовлі, занять іншими видами водного спорту, здійснення екологічних програм;

-  підтримання контактів з національними та іноземними спорідненими організаціями, укладення угод про співробітництво і взаємодопомогу;

-  захист інтересів членів Федерації;

-  сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, місцевих програм розвитку риболовного спорту, інших видів спорту в Черкаській області;

-  створення умов для виховання культури риболовної ловлі;

-  вивчення та впровадження передового досвіду вітчизняних та іноземних організацій, втому числі міжнародних, обмін делегаціями, проведення тренінгів, нарад, конференцій і симпозіумів з питань розвитку ведення рибної ловлі.

2.3. Федерація відповідно до статутних завдань у встановленому порядку:

а)  сприяє розробці і реалізації програм розвитку риболовного спорту, інших водних видів спорту в Черкаській області;

б) організує спортивні змагання з риболовного спорту і сприяє в організації проведення таких змагань, в межах компетенції присвоює спортивні розряди та звання;

в) бере участь у здійсненні заходів із збереження і примноження рибних запасів;

г)  подає у відповідні структури матеріали на присвоєння звань, заохочення для своїх членів;

д) сприяє здійсненню заходів щодо охорони рибних запасів, зарибнення, вирощування та відлову риби у орендованих чи власних водоймах;

є) через створені (засновані) госпрозрахункові підприємства, установи, організації займається штучним розведенням і розселенням рибальської фауни на науковій основі;

є) сприяє в створенні умов щодо забезпечення членів Федерації рибальським спорядженням;

ж)  направляє за кордон членів Федерації для обміну досвідом у проведенні риболовлі та приймає відповідні групи з іноземних держав;

з)  сприяє організації рибальства для членів Федерації;

і) за власні кошти споруджує рибальські бази та інші об'єкти необхідні для виконання статутних завдань Федерації;

і) сприяє організації навчання членів Федерації і з цією метою організовує і проводить наради, семінари та інші навчально-методичні заходи для власних потреб;

й) сприяє в обладнанні будинків, кімнат, куточків рибалок;

к) замовляє видання наочних посібників, довідників, інформаційних бюлетенів, газет, плакатів і листівок з питань риболовства і рибного господарства.

2.4. З метою здійснення діяльності Федерація має право:

а)  виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові, немайнові та інтелектуальні права;

б) представляти і захищати свої законні інтереси членів Федерації у державних та громадських органах;

в) проводити масові заходи (збори, мітинги тощо);

г)  ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

д) здійснювати необхідну господарську і комерційну діяльність шляхом створення
госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством;

є) одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань; є) вносити пропозиції до органів влади і управління;

ж) розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

з)  об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

і) обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

ї) самостійно приймати рішення щодо питань господарської діяльності Федерації, визначення умов оплати праці працівників правління Федерації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів, відповідно до вимог чинного законодавства;

й) відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків; к) популяризувати свою ідею, символіку.

 

3.ЧЛЕНСТВО У ФЕДЕРАЦІЇ

 

3.1.Членами Федерації можуть бути фізичні особи (індивідуальне членство), що досягли 14 років, не обмежені судом у дієздатності і визнають Статут Федерації та бажають займатися спортивним або любительським рибальством, своєчасно сплачують членські внески, підтримують мету та завдання Федерації, надають матеріальну підтримку Федерації або іншою активною діяльністю сприяють у встановленому порядку реалізації мети та завдань Федерації. Право бути обраними до керівних органів Федерації у членів Федерації виникає з 18 років.

3.2.Колективними членами Федерації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які визнають цей Статут, а також мету та завдання. Відносини Федерації і колективних членів будуються на договірних засадах.

3.3. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

3.4. Прийом колективних членів здійснюється за рішенням Правління Федерації на підставі офіційної заяви та рішення колективу організації.

3.5. Прийом у члени і вихід з членів Федерації проводиться Правлінням Федерації на підставі поданої фізичною особою письмової заяви.

3.6. Припинення членства в Федерації відбувається;

-  за власним бажанням, на підставі письмової заяви, поданої до органу, що здійснив прийом;

-  через несплату членських внесків;

-  у примусовому порядку за порушення Статуту Федерації на підставі рішення Правління Федерації.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦИ

 

4.1.Члени Федерації мають право:

-  брати участь у діяльності Федерації, якщо така діяльність не суперечить цьому Статуту та програмам затвердженими загальними зборами Федерації;

-  обирати і бути обраним у керівні органи Федерації;

-  передавати майно, кошти та інші матеріальні цінності у власність Федерації та отримувати звіт про використання зазначених майна, коштів і цінностей;

-  брати участь у заходах, що проводяться Федерацією;

-  вносити на розгляд органів управління Федерації пропозиції по усуненню недоліків та покращенню роботи Федерації;

-  вільно вийти з Федерації, без пояснення мотивів виходу, за поданою заявою;

-  займатися у встановленому порядку аматорською та спортивною риболовлею;

-  здійснювати риболовлю на пільгових умовах в водоймах, що належать Федерації чи надані їй в користування, за наявності членського квитка Федерації;

-  брати участь у змаганнях, конкурсах та інших заходах, що проводить Федерація;

-  бути членами інших громадських організацій.

4.2.Члени Федерації зобов'язані:

-  в своїй діяльності керуватися цим Статутом, Законом України «Про об'єднання громадян», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність громадських організацій, виконувати та дотримуватись рішення загальних зборів та інших керівних органів Федерації;

-  брати активну участь у роботі Федерації;

-  поважати права та законні інтереси членів Федерації;

-  виконувати рішення керівних органів Федерації, прийнятих в межах їх компетенції;

-  виконувати правила спортивної риболовлі, дотримуватися принципів спортивної етики, справедливої та чесної боротьби;

-  підвищувати знання з питань охорони природи, пропагувати бережливе ставлення до рибних ресурсів;

-  усіляко сприяти виконання статутних завдань Федерації;

-  дбайливо ставитися до майна Федерації;

-  своєчасно сплачувати вступний та членські внески.

 

5.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

 

5.1.  Органами управління Федерації є:

-  загальні збори;

-  правління;

-  контрольно-ревізійна комісія.

5.2.    Вищим органом управління Федерації є загальні збори, які скликаються правлінням не рідше одного разу на один рік. Позачергові загальні збори, скликаються більшістю членів правління, головою правління Федерації, контрольно-ревізійною комісією Федерації або за вимогою не менше 1/3 членів Федерації. Заява про проведення загальних зборів подається до правління Федерації не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. При цьому правління Федерації зобов'язане повідомити про загальні збори Федерації в доступний спосіб кожного члена Федерації в строк не пізніше як 10 днів до дати їх проведення.

5.3.    Загальні Збори проводяться за місцезнаходження Федерації. За згодою більшості членів Федерації загальні збори можуть проводитись і в іншому місці.

5.4. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: один член Федерації - один голос.

5.5. Прийняті рішення загальних зборів оформляється протоколами та є обов'язковими для всіх членів Федерації. Оригінал протоколу загальних зборів зберігається у Президента Федерації.

5.6 До компетенції загальних зборів Федерації належать такі питання:

-  прийняття Статуту та внесення змін і доповнень до нього;

-  обрання терміном на три роки правління та голови правління Федерації, членів контрольно-ревізійної комісії;

-  визначення основних напрямків діяльності Федерації;

-  прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Федерації;

-  реалізація права власності на майно та кошти Федерації;

-  вирішення питання про вступ Федерації до складу спілок, асоціацій та інших об'єднань діяльність яких не суперечить меті та завданням Статуту Федерації;

-  вирішення інших питань, що віднесені цим Статутом до їх компетенції;

-  заслуховування фінансових планів та звітів правління, голови правління та контрольно-ревізійної комісії про проведену роботу.

Загальні збори вважаються такими, що відбулись, якщо на них були присутні не менше половини всіх членів Федерації.

5.7  . Рішення загальних зборів приймаються шляхом голосування. Загальні збори приймають всі рішення простою більшістю голосів присутніх на зборах. Рішення про зміни і доповнення до . Статуту, реорганізацію і ліквідацію Федерацію, потребують 2/3 голосів присутніх на зборах членів Федерації.

5.8  . В період між загальними зборами діяльністю Федерації керує правління. До повноважень правління відноситься:

-  керівництво діяльністю Федерації в період між загальними зборами;

-  приймати рішення про вступ, вибуття та виключення членів Федерації;

-  підготовка питань до розгляду на загальних зборах;

-  прийняття рішень про проведення засідань загальних зборів;

-  установлення розміру вступних та членських внесків;

-  прийняття рішень щодо звільнення від сплати членських внесків деяких членів Федерації;

-  представництво інтересів Федерації в стосунках із державними та громадськими органами, діяльність яких допомагає реалізації меті та завдань, передбачених Статутом Федерації;

-  прийняття рішення про затвердження символіки Федерації, зразків бланків, печаток, штампів, нагородної та пам'ятної атрибутики;

-  визначення поточних напрямків діяльності Федерації, реалізація програм діяльності, затверджених загальними зборами, підготовка та виконання фінансових членів Федерації;

-  прийняття рішень щодо відшкодування витрат, обумовлених виконанням статутних обов'язків;

-  визначення умов оплати праці посадових осіб Федерації;

-  здійснення господарського управління майном та коштами Федерації;

-  затвердження розміру фонду заробітної плати та штатного розкладу працівників Федерації;

-  прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств та затвердження їх Статутів (положень);

-  призначення на посади та заслуховування звітів про роботу директорів госпрозрахункових установ, організацій і підприємств;

-  затвердження зразка членського квитка.

5.9.  Про дату, час і місце проведення засідання правління Федерації і питання, що належить
розглянути на засіданні Правління, голова правління повідомляє членів Правління Федерації не
пізніше, ніж за 3 дні до початку проведення засідання правління Федерації. Питання, що підлягають
розгляду на засіданні правління Федерації, вносяться головою правління, членами правління,
головою контрольно-ревізійної комісії.

5.10.    Персональний склад правління визначають загальні збори терміном на три роки. До складу правління входять: голова правління та два заступники голови правління. Правління проводить свої засідання по необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Чергові та позачергові засідання правління скликаються за ініціативою голови правління Федерації, або за вимогою кожного члена Правління, контрольно-ревізійної комісії. Запрошення на засідання має надаватися не менше ніж за 3 дні. Засідання правління вважається приймаються простою більшістю голосів присутніх членів правління.

5.11.Голова правління Федерації обирається на загальних зборах терміном на три роки та очолює правління: Голова правління Федерації здійснює керівництво поточною діяльністю Федерації в межах компетенції і прав, визначених Статутом і рішеннями правління.

5.12.  Голова правління

-  забезпечує управління майном та коштами Федерації;

-  організовує практичне виконання рішень загальних зборів Федерації та правління Федерації;

-  керує поточною діяльністю Федерації;

-  виконує, контролює виконання рішень загальних зборів, правління Федерації;

-  представляє Федерацію в усіх установах та організаціях з питань пов'язаних із його діяльністю;

-  діє від імені Федерації без довіреності, має право першого підпису фінансових документів;

-  підписує угоди та інші документи від імені федерації;

-  видає доручення та відкриває рахунки в установах банків;

-  видає накази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання штатними працівниками та членами Федерації;

-  вирішує питання про прийом та звільнення штатних працівників Федерації;

-  вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Федерації, за винятком тих питань, що віднесені до компетенції загальних зборів та правління Федерації;

-  делегує частину своїх повноважень заступникам голови правління Федерації;

-  звітує про поточну діяльність Федерації перед загальними зборами;

-  усіляко сприяє виконанню статутних завдань Федерації, несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових ресурсів, інтелектуальної власності, забезпечує ведення фінансової документації.

5.13.   На штатних працівників Федерації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

5.14.   На час відсутності голови правління його функції виконує один із його заступників.

Контролюючим органом Федерації є контрольно-ревізійна комісія.

5.15.Контрольно-ревізійна комісія у кількості трьох членів обирається на загальних зборах Федерації відкритим голосуванням з членів Федерації, що не входять до складу правління Федерації терміном на 3 роки.

5.16.   Контрольно-ревізійна комісія зі свого складу обирає голову комісії та його заступника відкритим голосуванням.

5.17.Контрольно-ревізійна комісія Федерації:

5.18.- ревізує та контролює фінансово-господарську діяльність Федерації, відповідно до Статуту. Ревізія діяльності Федерації проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Результати ревізії щорічно доводяться до відома членів Федерації;

-  бере участь у роботі правління Федерації.

-  звітує про свою роботу на загальних зборах Федерації.

5.18.    Діяльність контрольно-ревізійної комісії федерації регламентується Положеннями, що затверджуються загальними зборами Федерації.

 

6. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ФЕДЕРАЦІЇ

 

6.1.    Федерація має право власності на майно та кошти, одержані у відповідності до чинного законодавства України.

6.2.    Федерація має право на кошти та інше майно передане їй членами Федерації в установленому порядку, набуте від вступних внесків та добровільних внесків членів Федерації, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, організаціями, а також на майно та майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), придбаних за рахунок власних коштів чи набутих на інших підставах не заборонених законом відрахувань.

6.3.    Федерація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, в заснованих підприємств. Майно та кошти Федерації використовується на проведення заходів, передбачених Статутом, та на організаційно-господарські потреби.

6.4.    Федерація може мати у власності приміщення, споруди, інвентар, транспортні засоби, цінні папери, кошти та інше майно, необхідне для реалізації цілей та завдань Федерації. Всі питання фінансового та майнового характеру вирішуються у відповідності до чинного законодавства. Федерація самостійно володіє, користується і розпоряджається об'єктами власності.

6.5.    Кошти та майно Федерації витрачаються за рішенням правління Федерації виключно на виконання статутної мети і завдань. Власником коштів та майна є Федерація як юридична особа. Кожен окремий член Федерації не має права власності на частку майна та коштів Федерації.

6.6.    Федерація і створені нею організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.

6.7.    Федерація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

6.8.    Федерація обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської діяльності як в національній, так і в іноземній валюті.

6.9.    Джерелами формування майна Федерації є:

-  надходження від госпрозрахункових установ і організацій, підприємств, які створені (засновані) Федерацією;

-  пасивні доходи;

-  кошти та майно, яке надходить безплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

-  добровільні та членські внески членів Федерації;

-  безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

-  придбання майна інших юридичних осіб.

6.10.  Федерація користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства. Фінансова діяльність Федерації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.11.  Оплата праці в Федерації здійснюється відповідно до штатного розпису. За особистий вклад у розвиток Федерації при наявності коштів може виплачуватись заохочення у вигляді премії, матеріальної допомоги як штатним, так і позаштатним працівникам.

6.12.  Федерація та створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах податкової і інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і в розмірах, передбачених законодавством.

6.13.  Федерація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернене стягнення. Федерація не відповідає за зобов'язаннями членів Федерації, крім випадків передбачених законодавством.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ

 

7.1.    Внесення змін та доповнень до Статуту Федерації проводиться за рішенням загальних зборів Федерації кваліфікованою більшістю, але не меншою, ніж 2/3 голосів присутніх членів Федерації на засіданні загальних зборів.

7.2.    Федерація у 5 - денний термін подає до реєструючого органу необхідні документи про внесення змін або доповнень до Статуту.

7.3.    Зміни та доповнення до Статуту реєструються згідно чинного законодавства України.

 

8.РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ

 

8.1.    Припинення діяльності Федерації може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2.    Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням загальних зборів Федерації. При реорганізації Федерації її права і обов'язки переходять до правонаступників.

Федерація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

8.3.    Ліквідація Федерації здійснюється за рішенням загальних зборів Федерації або за рішенням суду у випадках передбачених законодавством. Рішення про реорганізацію і ліквідацію Федерацію, приймаються 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів Федерації. Майно та кошти Федерації у разі ліквідації передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або за рішенням суду зараховуються в дохід держави.

8.4.    У випадку ліквідації Федерації за рішенням загальних зборів призначається ліквідаційна комісія.

 

 

Случайные фотографии из альбомов сайта

Мы против свободной продажи сетей!

Форма входа
Категории раздела
Соревнования и мероприятия проводимые ЧОФРС [37]
Соревнования и мероприятия проводимые ЧОФРС
Рыболовные соревнования [12]
Рыболовные соревнования проводимые в Украине с участием членов Черкасской федерации
Статьи [3]
Статьи
Рыболовные журналы [14]
Рыболовные журналы
Разное [2]
Любая другая информация
Архив новостей [5]
Архив новостей
Поиск
Календарь
«  Апрель 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Счетчик, баннер
Этот сайт защищен «Site Guard»
Кнопка сайта
Черкасская областная федерация рыболовного спорта
Юмор
Охота и рыбалка Экстремальный портал VVV.RU